POBIERZ RAPORT

Polskie Stowarzyszenie ESG

Dołącz do największego w Polsce Stowarzyszenia zrzeszającego liderów zrównoważonej transformacji.

Zapraszamy na nasze kanały

Page title icon

Słownik pojęć

Lista aktów prawnych, pojęć i skrótów

ESG

Skrót od Environmental, Social, Governance (środowisko, społeczeństwo, ład korporacyjny); dane ESG stanowią miernik tego, jak dane przedsiębiorstwo radzi sobie w tych trzech obszarach i jak odporne jest na związane z nimi ryzyka; wraz z danymi finansowymi pozwalają poznać pełen obraz danego podmiotu.

Rating ESG

Ocena ryzyka ESG danego podmiotu dokonywana przez zewnętrzny podmiot – agencję ratingową; pozwala na zmierzenie efektywności oraz ryzyka przedsiębiorstwa w obszarach: środowiskowym, społecznym i ładu korporacyjnego.

CSR

(ang. Corporate Social Responsibility) – społeczna odpowiedzialność biznesu; strategia zarządzania, zgodnie z którą przedsiębiorstwa w swoich działaniach dobrowolnie uwzględniają interesy społeczne, aspekty środowiskowe, czy relacje z różnymi grupami interesariuszy, w szczególności z pracownikami

Zrównoważony rozwój

Rozwój odpowiadający obecnym potrzebom bez uszczerbku dla możliwości spełnienia swoich potrzeb przez przyszłe pokolenia; definicja pochodzi z Raportu Brundtland z 1987 r. Światowej Komisji ds. Środowiska i Rozwoju pt. „Nasza wspólna przyszłość”.

EFRAG

(ang. European Financial Reporting Advisory Group) – Europejska Grupa Doradcza ds. Sprawozdawczości Finansowej; stowarzyszenie, które doradza Komisji Europejskiej i jest odpowiedzialne za opracowanie ESRS.

ESRS

(ang. European Sustainability Reporting Standards) – standardy sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju; standardy, zgodnie z którymi będą przygotowywane raporty niefinansowe przedsiębiorstw.

NFRD

(ang. Non-Financial Reporting Directive) – Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE z dnia 22 października 2014 r. zmieniająca dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy.

Wytyczne KE

Komunikaty Komisji Europejskiej wydane w celu ułatwienia przedsiębiorstwom raportowania zgodnie z NFRD:

  • Wytyczne dotyczące sprawozdawczości w zakresie informacji niefinansowych (metodyka sprawozdawczości niefinansowej) (2017/C 215/01)
  • Wytyczne dotyczące sprawozdawczości w zakresie informacji niefinansowych: Suplement dotyczący zgłaszania informacji związanych z klimatem (2019/C 209/01)

CSRD

(ang. Corporate Sustainability Reporting Directive) – Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2464 z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 537/2014, dyrektywy 2004/109/WE, dyrektywy 2006/43/WE oraz dyrektywy 2013/34/UE w odniesieniu do sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Taksonomia

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, zmieniające rozporządzenie (UE) 2019/2088.

CSDDD

(ang. Corporate Sustainability Due Diligence Directive) –  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie należytej staranności przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz zmieniająca dyrektywę (UE) 2019/1937 (wniosek).

ISO 26000

Norma ISO, która zawiera wytyczne dotyczące podstawowych zasad społecznej odpowiedzialności, uznawania społecznej odpowiedzialności i angażowania interesariuszy, kluczowych obszarów i zagadnień związanych ze społeczną odpowiedzialnością oraz sposobów integrowania zachowań odpowiedzialnych społecznie z działaniami organizacji; norma podkreśla znaczenie wyników uzyskiwanych w dziedzinie społecznej odpowiedzialności i ich doskonalenia.

Compliance

(z ang. zgodność) – zapewnianie zgodności z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, regulacjami wewnętrznymi, standardami czy normami oraz zarządzanie ryzykiem braku tej zgodności.

DEI

skrót od ang. Diversity, Equity, Inclusion; różnorodność, równość oraz włączenie to wartości, którymi powinien kierować się każdy odpowiedzialny podmiot.

Greenwashing

Marketing środowiskowy, ekościema; strategia marketingowa, która bazuje na fałszywych lub wprowadzających w błąd informacjach, że przedsiębiorstwo lub jego produkty zachowują zgodność z zasadami ochrony środowiska i ekologią – podczas gdy nie jest to prawdą.

Standardy sprawozdawczości

Standardy, zgodnie z którymi podmioty przygotowują raporty niefinansowe; wyróżnia się standardy:

  • międzynarodowe – np. standardy GRI (ang. Global Reporting Initiative), normy ISO (ang. International Organization for Standarization – Międzynarodowa Organizacja Standaryzacyjna), Wytyczne ONZ dotyczące biznesu i praw człowieka, Wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych,
  • unijne – np. EMAS (Europejski System Zarządzania i Audytu), ESRS,
  • krajowe – np. Wytyczne Giełdy Papierów Wartościowych, SIN (Standard Informacji Niefinansowych).

Raportowanie

Publikowanie przez przedsiębiorstwa informacji na temat swojej działalności; wyróżniamy raportowanie:

  • finansowe – prezentujące wyniki finansowe,
  • niefinansowe – na temat danych niefinansowych (także: zrównoważonego rozwoju),
  • zintegrowane – opisujące zarówno wyniki finansowe jak i dane niefinansowe.

Agenda 2030 / SDGs

(ang. Sustainable Development Goals) – rezolucja Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) „Przekształcamy nasz świat: Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030” to strategia rozwoju świata do 2030 roku przyjęta jednogłośnie przez wszystkie 193 państwa członkowskie ONZ; zawiera 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju oraz powiązane z nimi 160 zadań, które koncentrują się na 5 obszarach (tzw. 5xP): ludzie (people), planeta (planet), dobrobyt (prosperity), pokój (peace), partnerstwo (partnership).

EGD

(ang. European Green Deal – Europejski Zielony Ład) – Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Radu Europejskiej, Rady, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów „Europejski Zielony Ład” to strategia UE ogłoszona w grudniu 2019 roku, której celem jest przekształcenie UE w sprawiedliwe i prosperujące społeczeństwo żyjące w nowoczesnej, zasobooszczędnej i konkurencyjnej gospodarce, która w 2050 roku osiągnie zerowy poziom emisji gazów cieplarnianych netto i w ramach której wzrost gospodarczy będzie oddzielony od wykorzystania zasobów naturalnych.

Fit for 55

(z ang. „Gotowi na 55”) – zestaw unijnych wniosków ustawodawczych mających doprowadzić do osiągnięcia celu, którym jest redukcja emisji o co najmniej 55% do 2030 roku.

Porozumienie paryskie

(ang. paris agreement) – plan działań mających ograniczyć globalne ocieplenie, który wszedł w życie 4 listopada 2016 r., gdy ratyfikowało go co najmniej 55 państw odpowiedzialnych za co najmniej 55% globalnych emisji gazów cieplarnianych; najważniejszym celem długoterminowym porozumienia jest zatrzymanie wzrostu średniej globalnej temperatury na poziomie dużo poniżej  2°C względem poziomu z czasów przedprzemysłowych i starać się, by było to nie więcej niż 1,5°C.

GOZ

(Gospodarka o Obiegu Zamkniętym) – koncepcja, która ma na celu racjonalne wykorzystywanie zasobów oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko wytwarzanych produktów m.in. przez zmniejszenie zużycia surowców, powstających odpadów i stworzenie zamkniętej pętli procesów, w której powstające odpady traktowane są jako surowce w kolejnych etapach produkcyjnych.

opracowanie: Maria Papis, Kancelaria DZP