POBIERZ RAPORT

Polskie Stowarzyszenie ESG

Dołącz do największego w Polsce Stowarzyszenia zrzeszającego liderów zrównoważonej transformacji.

Zapraszamy na nasze kanały

Page title icon

Blog

Zielone-obligacje

Już niebawem wejdzie w życie jednolity standard w sprawie Europejskich Zielonych Obligacji (EZO)

23 października 2023 r. Rada Unii Europejskiej uchwaliła tekst rozporządzenia o jednolitym standardzie Europejskich Zielonych Obligacji (Rozporządzenie EZO). Kończy to długi proces konsultacji i prac legislacyjnych, rozpoczęty przedstawieniem propozycji przez Komisję Europejską w lipcu 2021 r.

Rozporządzenie EZO reguluje emisję obligacji zrównoważonych środowiskowo. Ma przy tym – zwłaszcza poprzez obowiązki informacyjne i kontrolę zewnętrznych kontrolerów – ograniczać greenwashing, tj. bezzasadne posługiwanie się przez emitentów określeniami wskazującymi na lokowanie środków zgodnie z ESG.

Rozporządzenie EZO wprowadza pewne jednolite wymogi dla emitentów chcących stosować oznaczenie „EuGB” lub „Europejska Zielona Obligacja”, gdyż dotąd obowiązywały (w niewielu krajach) regulacje narodowe lub standardy rynkowe. W szczególności:

  • emisja obligacji niespełniających kryteriów wynikających z Rozporządzenia EZO będzie dopuszczalna, ale wykluczone będzie stosowanie do niej powyższych oznaczeń;
  • emitenci będą – co do zasady – zobowiązani lokować całość środków z emisji na cele zgodne z unijną „zieloną” taksonomią (Taksonomią UE);
  • wyjątkowo, emitenci będą mogli inwestować do 15% środków pochodzących z emisji na działalność spełniająca wymogi z unijnej taksonomii, ale dla której nie ustalono jeszcze technicznych kryteriów kwalifikacji;
  • emitenci będą zobowiązani do publikowania szeregu raportów – przedemisyjnego, sprawozdań rocznych z alokacji przychodów oraz sprawozdania końcowego;
  • przed i po emisji przeprowadzone zostanie przez zewnętrznych kontrolerów badanie weryfikujące, czy emisja spełnia warunki określone w Rozporządzeniu EZO;
  • działalność zewnętrznych kontrolerów będzie reglamentowana – będą oni podlegać rejestracji i nadzorowi ESMA (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych);
  • w ramach publikowanych sprawozdań emitenci będą zobowiązani do ujawniania szczegółowych informacji na temat m.in. strategii środowiskowej, alokacji przychodów, wyboru projektów i ich wpływu na środowisko.

Rozporządzenie EZO zacznie być stosowane po upływie 12 miesięcy od daty wejścia w życie, co z kolei nastąpi po upływie 20 dni od publikacji w dzienniku urzędowym UE. Rozporządzenie EZO będzie zatem stosowane najprawdopodobniej od jesieni 2024 r.

Link do projektu Rozporządzenia EZO w brzmieniu uchwalonym przez Parlament 5 października i przedłożonym Radzie: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-27-2023-INIT/en/pdf

AUTORZY:

Dr Michał Godlewski, radca prawny w kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak

Borys D. Sawicki, radca prawny w kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *