POBIERZ RAPORT

Polskie Stowarzyszenie ESG

Dołącz do największego w Polsce Stowarzyszenia zrzeszającego liderów zrównoważonej transformacji.

Zapraszamy na nasze kanały

Page title icon

Blog

PSE-monitoring-wpis

SFDR i taksonomia – ujawnienia o produktach zielonych

Przypominamy, że Komisja Europejska potwierdza, że ani taksonomia, ani SFDR nie zobowiązują uczestników rynku finansowego udostępniających produkty finansowe, o których mowa w art. 5 lub 6 taksonomii, jak i produkty z art. 8 lub 9 SFDR, do inwestowania w działalność gospodarczą, która kwalifikuje się jako zrównoważona środowiskowo na podstawie art. 3 taksonomii (taxonomy aligned).

Przepisy dotyczące ujawniania informacji zawarte w art. 5 i 6 tego rozporządzenia mają na celu uniknięcie obchodzenia obowiązku ujawniania informacji oraz szkodzenia inwestorom końcowym, a tym samym mają umożliwić im zrozumienie stopnia, w jakim dana inwestycja jest zrównoważona środowiskowo. Omawiane wymogi mają zachęcić do zmiany zachowań w całym łańcuchu wartości, w tym dostarczania rzetelnych informacji na temat wyników inwestycji bazowych w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Wiarygodność danych

Dla celów spełnienia obowiązków ujawnieniowych, uczestnicy rynku finansowego mogą ujawniać tylko takie informacje, w odniesieniu do których posiadają wiarygodne dane. Komisja podkreśliła , że informacje na temat udziału zrównoważonej środowiskowo działalności gospodarczej – prezentowane zgodnie z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) nr 2021/2178 (tj. Disclosure Delegated Act do taksonomii), w sprawozdaniach zarządu lub w informacjach zawartych w sprawozdaniach niefinansowych zgodnie z NFRD – nie stanowią źródła informacji niezbędnego do zastosowania art. 5 i 6 taksonomii.

Źródła informacji na potrzeby ujawnień

W związku z powyższym, w przypadku gdy uczestnik rynku finansowego nie gromadzi danych dotyczących (i) celu lub celów środowiskowych określonych w art. 9 taksonomii oraz (ii) sposobu i zakresu, w jaki inwestycje stanowiące podstawę produktu finansowego dotyczą działalności gospodarczej kwalifikującej się jako zrównoważona środowiskowo na podstawie art. 3 taksonomii, ujawnienia przed zawarciem umowy i ujawnienia okresowe dotyczące produktu muszą wskazywać zero.

Wymaga podkreślenia, że decydując się na zastosowanie wyjaśnień opisowych w związku z brakiem wiarygodnych danych, uczestnicy rynku finansowego narażają się na ryzyko działania sprzecznego z celem art. 5 i 6 taksonomii. Ponadto, wyjaśnienia nie powinny pozostawiać miejsca na niejasności co do zgodności inwestycji w produkt finansowy z taksonomią. Nie powinny również zawierać negatywnych uzasadnień, takich jak tłumaczenie braku zgodności brakiem danych.

Wyjątki

Taksonomia dopuszcza jednak wyjątkowe przypadki, w których to uczestnicy rynku finansowego, nie mogąc w sposób racjonalny uzyskać odpowiednich informacji, aby wiarygodnie określić dostosowanie do technicznych kryteriów kwalifikacji, będą mogli dokonywać uzupełniających ocen i szacunków na podstawie informacji z innych źródeł. Chodzi o wyjątkowe przypadki dotyczące działalności gospodarczych wykonywanych przez przedsiębiorstwa, które nie są objęte zakresem taksonomii oraz te, które jeszcze na dany moment nie są zobowiązane do ujawniania informacji na mocy taksonomii, i to jedynie w odniesieniu do takich rodzajów działalności gospodarczej, dla których nie można było uzyskać pełnych, wiarygodnych i terminowych informacji. W takiej sytuacji uczestnicy rynku finansowego powinni wyraźnie wyjaśnić podstawę wyciągniętych wniosków, jak i powody, dla których muszą dokonywać takich uzupełniających ocen i szacunków dla celów ujawnienia informacji inwestorom końcowym.

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/2023-04/Amendments_to_answers_to_questions_on_the_interpretation_of_Regulation_%28EU%29_20192088_SFDR.PDF

AUTORZY:

Joanna Mróz, Kancelaria SK&S

Borys Sawicki, Kancelaria SK&S

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *